خط مشی و اصول اخلاقی

رعایت حقوق بیماران و ارائه خدمات با کیفیت و جذب رضایت بیمارن خط مشی لبخندون بوده و ما بر اصول زیر باور داریم:

1. صداقت در تعیین طرح درمان
2. استفاده از مواد با کیفیت و اصل
3. همراهی با بیمار در پرداخت هزینه های درمان
4. مسئولیت پذیری و پاسخگویی به بیماران