تضمین کیفیت و خدمات

در لبخندون کیفیت و کسب رضایت از خدمات به بیماران صرفا شعار نیست!

کیفیت هسته اصلی ارزش در هویت سازماندهی لبخندون می باشد، تیم بررسی و تضمین کیفیت اختصاص داده شده در لبخندون، به طور خاص ارائه خدمات دندانپزشکی با کیفیت بالاتر به بیماران را تضمین می کند.

خانواده لبخندون خود را متعهد به  تلاش برای بهبود کیفیت مداوم می داند. ما در تلاشیم تا بتوانیم الزامات استانداردهای ارائه خدمات در حوزه سلامت را کسب نمائیم.

– ISO 9001 مدیریت کیفیت
– ISO 1002 رسیدگی به شکایات مشتری
– ISO 1004 مدیریت رضایت مشتری
– ISO 14001 حفظ محیط زیست
– ISO 45001 ایمنی و بهداشت محیط
– Providing efficient, effective and equitable dental care for all patient
– Standardization of dental service across all centers
– To access technical competence and skills of all clinical personnel