ردیفتاریخرویداد
1آذر 1393راه اندازی اولین یونیت کلینیک لبخند مهرگان
2بهمن 1395توسعه نهایی کلینیک لبخند مهرگان
3اردیبهشت 1396شکل گیری ایده برند لبخندون و راه اندازی اولیه
4فروردین 1397راه اندازی سیستم مدیریت کلینیک لبخندون
5خرداد 1397عضویت کلینیک الماس در شهرک غرب
6شهریور 1397عضویت کلینیک نبوت رسالت
7مهر 1397عضویت کلینیک دکتر نوری بابلسر
8آبان 1397راه اندازی وب سایت جدید
events